Algemene voorwaarden

Simpel. Helder. Transparant

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden;
Drop: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Drop Mobility B.V.., tevens handelend onder de namen: Citysteps, Citysteps Nederland, Drop en Drop Nederland, statutair gevestigd te Tilburg en kantoorhoudende te (5061 KK) Oisterwijk aan de Nijverheidsweg 9B, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75634953;
Drop App: de Drop applicatie met behulp waarvan een Klant (na registratie) gebruik kan maken van e-steps, welke applicatie te downloaden is voor Android telefoons op Google Play Store en voor Apple telefoons op Apple’s App Store;
Docking: systeem voor het stallen van e-steps, met toebehoren;
E-step: een elektrische step van Drop;
Gebruiker: de natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder die feitelijk gebruik maakt van (een) e- step(s);
Klant: de natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder dan wel de rechtspersoon die een overeenkomst sluit met Drop omtrent het gebruik van (een) e-step(s);
Offerte: een schriftelijk en gespecificeerd aanbod van Drop aan een zakelijke wederpartij (niet-consument) tot het sluiten van een overeenkomst;
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Drop en de Klant omtrent het ter beschikking stellen van (een) e-step(s) door Drop en het gebruik daarvan, dan wel iedere andere overeenkomst tussen Drop en de Klant;
Uitzonderlijke kosten: zijn hier te vinden (link naar uitzonderlijke kosten);

2. De hiervoor gedefinieerde termen hebben dezelfde betekenis in vrouwelijke, mannelijke of onzijdige vorm en wanneer deze in enkel- of meervoud worden gebruikt.

Artikel 2. Toepassingsgebied
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en diensten verricht door Drop alsmede op ieder gebruik van de website www.drop-mobility.com (zowel via computer als via mobiele apparatuur of enige andere softwareapplicatie zoals de Drop App).

2. Afspraken die afwijkingen en/of aanvullingen bevatten op deze Algemene Voorwaarden zijn alleen dan geldig, als deze door Drop nadrukkelijk en schriftelijk (onder schriftelijk wordt in deze Algemene Voorwaarden tevens verstaan: per e-mail) zijn geaccepteerd.

3. In geval van strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de tussen Drop en de Klant gesloten Overeenkomst, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.
Artikel 3. Informatie
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en diensten verricht door Drop alsmede op ieder gebruik van de website www.drop-mobility.com (zowel via computer als via mobiele apparatuur of enige andere softwareapplicatie zoals de Drop App).

2. Afspraken die afwijkingen en/of aanvullingen bevatten op deze Algemene Voorwaarden zijn alleen dan geldig, als deze door Drop nadrukkelijk en schriftelijk (onder schriftelijk wordt in deze Algemene Voorwaarden tevens verstaan: per e-mail) zijn geaccepteerd.

3. In geval van strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de tussen Drop en de Klant gesloten Overeenkomst, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.
Artikel 4. Totstandkoming van een overeenkomst
1. Een Overeenkomst kan tot stand komen door middel van aanmelding/registratie door Klant in de Drop App, dan wel door middel van aanvaarding van de Klant van een door Drop uitgebrachte Offerte.

2. Bij aanmelding/registratie in de Drop App dient de Klant akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Indien de Klant niet akkoord gaat met een of meerdere onderdelen van deze Algemene Voorwaarden, kan de Klant geen gebruik maken van de Drop App.

3. Door Drop uitgebrachte Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de Offerte is vermeld. Na (schriftelijke) aanvaarding van een Offerte door de Klant, komt in beginsel een bindende Overeenkomst tot stand. Drop behoudt zich echter het recht voor om binnen een termijn van 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door de Klant, de Offerte te herroepen of daarvan af te wijken. Een dergelijk afwijkend aanbod dient in dat geval te worden opgevat als een hernieuwde Offerte, waarop de regels als verwoord in deze Algemene Voorwaarden wederom van toepassing zijn.
Artikel 5. Drop App
1. Een Overeenkomst kan tot stand komen door middel van aanmelding/registratie door Klant in de Drop App, dan wel door middel van aanvaarding van de Klant van een door Drop uitgebrachte Offerte.

2. Bij aanmelding/registratie in de Drop App dient de Klant akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Indien de Klant niet akkoord gaat met een of meerdere onderdelen van deze Algemene Voorwaarden, kan de Klant geen gebruik maken van de Drop App.

3. Door Drop uitgebrachte Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de Offerte is vermeld. Na (schriftelijke) aanvaarding van een Offerte door de Klant, komt in beginsel een bindende Overeenkomst tot stand. Drop behoudt zich echter het recht voor om binnen een termijn van 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door de Klant, de Offerte te herroepen of daarvan af te wijken. Een dergelijk afwijkend aanbod dient in dat geval te worden opgevat als een hernieuwde Offerte, waarop de regels als verwoord in deze Algemene Voorwaarden wederom van toepassing zijn.
Artikel 6. Offertes
1. Een Overeenkomst kan tot stand komen door middel van aanmelding/registratie door Klant in de Drop App, dan wel door middel van aanvaarding van de Klant van een door Drop uitgebrachte Offerte.

2. Bij aanmelding/registratie in de Drop App dient de Klant akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Indien de Klant niet akkoord gaat met een of meerdere onderdelen van deze Algemene Voorwaarden, kan de Klant geen gebruik maken van de Drop App.

3. Door Drop uitgebrachte Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de Offerte is vermeld. Na (schriftelijke) aanvaarding van een Offerte door de Klant, komt in beginsel een bindende Overeenkomst tot stand. Drop behoudt zich echter het recht voor om binnen een termijn van 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door de Klant, de Offerte te herroepen of daarvan af te wijken. Een dergelijk afwijkend aanbod dient in dat geval te worden opgevat als een hernieuwde Offerte, waarop de regels als verwoord in deze Algemene Voorwaarden wederom van toepassing zijn.
Artikel 7. Verplichtingen Klant en Gebruiker
1. Het is de Klant niet toegestaan een e-step aan derden op enigerlei wijze in gebruik te geven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien is overeengekomen dat het de Klant is toegestaan om e-steps aan derden in gebruik te geven, is Drop gerechtigd om aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.

2. De Klant staat te allen tijde ervoor in dat derde(n) aan wie e-steps met toestemming van Drop in gebruik worden gegeven, op de hoogte zijn van en handelen in overeenstemming met de tussen Drop en de Klant gesloten Overeenkomst en deze algemene Voorwaarden. Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar de Gebruiker, gelden deze verplichtingen eveneens voor de Klant voor zover de Klant en de Gebruiker niet dezelfde partij/persoon zijn.

3. Een Gebruiker dient ten minste 18 jaar oud te zijn. Door een e-step in gebruik te nemen verklaart de Gebruiker ten minste 18 jaar oud te zijn.

4. De Gebruiker is verplicht een e-step voor gebruik te onderwerpen aan een eenvoudige visuele controle teneinde de e-step te controleren op direct waarneembare gebreken. Als bij deze controle gebreken worden geconstateerd, dienen deze onmiddellijk aan Drop te worden gemeld. Indien een e-step dusdanige (direct waarneembare) gebreken bevat dat een redelijk handelend Gebruiker die e-step niet in gebruik zou nemen, dient de Gebruiker af te zien van het gebruik van de e-step en deze e-step terug te zetten of te laten staan in het Docking waar hij deze heeft opgehaald.

5. In geval van dusdanige gebreken aan een e-step dat de Gebruiker van het gebruik van de betreffende e-step dient af te zien, heeft de Gebruiker eventueel de mogelijkheid om via de Drop App van een andere e-step gebruik te maken. Indien geen andere e-step beschikbaar mocht zijn, zullen aan Gebruiker geen kosten in rekening worden gebracht.

6. Als er tijdens het gebruik van de e-step gebreken aan de e-step ontstaan, dan wel de Gebruiker tijdens het gebruik gebreken constateert die niet direct waarneembaar waren, dient Gebruiker dit onmiddellijk te melden bij Drop. Indien dergelijke gebreken dusdanig zijn dat dat een redelijk handelend Gebruiker die e-step niet in gebruik zou nemen, dient de Gebruiker tevens af te zien van het (verdere) gebruik van de e-step. In een dergelijk geval zal de Gebruiker, indien mogelijk, de e-step zo snel als mogelijk retourneren naar een Docking. Indien dat niet mogelijk is dient de Gebruiker contact op te nemen met Drop om een afspraak te maken over het retourneren van de e-step.

7. De Gebruiker gebruikt de e-step zoals te verwachten is van een goed huurder en alleen in overeenstemming met de aard en de bestemming ervan. Het is Gebruiker niet toegestaan de e- steps te gebruiken op een terrein waarvoor de e-step niet geschikt is. De Gebruiker neemt bij het gebruik de geldende wettelijke (verkeers)regels en andere fatsoensnormen in acht.

8. De e-step is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik door de Gebruiker. Het is Gebruiker niet toegestaan de e-step aan anderen in gebruik te geven dan wel anderen te vervoeren op de e- step.

9. De e-step dient na gebruik op correcte wijze in een Docking te worden teruggeplaatst. Dat hoeft niet dezelfde Docking te zijn waar de e-step in gebruik is genomen.

10. De Gebruiker dient de e-step in te leveren in dezelfde staat als hij de e-step heeft ontvangen. Het is de Gebruiker niet toegestaan om wijzigingen in, op of aan de e-step aan te brengen.

11. Een e-step mag alleen worden gebruikt binnen een straal van 25 kilometer van het Docking waar deze in gebruik is genomen. Gebruik buiten Nederland is niet toegestaan.

12. (Verkeers)boetes en/of andere heffingen en/of inbeslagnames veroorzaakt door het gebruik van de e-step door Gebruiker, zullen door Drop rechtstreeks aan de bevoegde autoriteit of desbetreffende partij worden voldaan. Drop mag deze kosten aan de Gebruiker doorbelasten, te vermeerderen met een redelijke vergoeding aan administratiekosten voor de afwikkeling door Drop. Drop zal de Gebruiker in voorkomend geval op de hoogte stellen van dergelijke kosten of vergoedingen.

13. Als Gebruiker niet voldoet aan zijn verplichtingen conform een Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden voor, tijdens of na het gebruik, heeft Drop het recht om huidig en/of toekomstig gebruik door de Gebruiker met onmiddellijke ingang te beëindigen.
Artikel 8. Verzekering
1. Alle e-steps zijn WA-verzekerd zonder een dekking voor de opzittende. De meest actuele polisvoorwaarden zijn te raadplegen via de website van Drop. De maximale dekking per gebeurtenis is per 29 november 2019 als volgt: € 1.250.000,00 per aanspraak en € 2.500.000,00 per jaar. Binnen de dekking van deze verzekering is schade verzekerd die met de e-step aan derden wordt veroorzaakt, met uitzondering van een eigen risico van € 250,00 (het “Eigen Risico”). De Klant is zelf aansprakelijk voor voornoemd eigen risico, aansprakelijkheid buiten de verzekeringsdekking en/of schade aan de e-step zelf. Een Klant of Gebruiker kan uitsluitend aanspraak maken op eventuele dekking onder de door Drop afgesloten WA-verzekering
indien de Klant rechtsgeldig van een e-step gebruik maakt, dat wil zeggen ofwel op zijn eigen account via de Drop App een e-step heeft gehuurd ofwel op andere wijze rechtsgeldig de e- step ter beschikking heeft gekregen.

2. Indien een schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van de klant dan zal de door Drop afgesloten WA- verzekering geen dekking bieden. In dat geval is de klant jegens Drop aansprakelijk zijn en geldt ook het maximale Eigen Risico niet.

Artikel 9. Onderhoud, schade, defecten en reparaties
1. Drop draagt zorg voor het regulier onderhoud van de e-steps.

2. Drop heeft te allen tijde het recht de e-steps te controleren op de staat waarin deze verkeren. De Gebruiker is verplicht zijn medewerking te verlenen aan het uitvoeren van dergelijke controles door Drop.

3. Tijdens het gebruik ontstane schade en defecten dienen door de Gebruiker per omgaande, doch uiterlijk binnen 24 uur nadat de schade of het defect zich heeft voorgedaan, aan Drop te worden gemeld. Drop zal de oorzaak van de schade of het defect beoordelen en zo nodig zorgdragen voor reparatie of vervanging, zulks ter uitsluitende beoordeling van Drop.

4. Het is de Gebruiker niet toegestaan om schade en defecten door derden (anderen dan Drop) te laten repareren, behalve als Drop daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.

5. Drop inspecteert tevens de e-steps bij inlevering op eventuele schade. Indien de e-step schade blijkt te hebben dan wordt deze schade vermoed te zijn veroorzaakt door de Gebruiker en kan Drop de kosten voor reparatie of vervanging verhalen op de Gebruiker, tenzij de Gebruiker aantoont dat de schade al bestond bij aanvang van het gebruik of de schade anderszins voor rekening van Drop behoort te komen.

6. Drop behoudt zich het recht voor de kosten voor reparaties als gevolg van schade of defecten te verhalen op de Klant respectievelijk de Gebruiker, als de schade of het defect het gevolg is van gedragingen van de Gebruiker. Schade en defecten worden in ieder geval geacht het gevolg te zijn van gedragingen van de Gebruiker als sprake is van opzet of bewust roekeloos handelen van de Gebruiker, gebruik in strijd met de wet, de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, en/of gebruik in strijd met het normaal gebruik van een e-step, bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) gebruik onder invloed van verdovende middelen zoals alcohol en/of drugs, gevallen van verkeersovertredingen, nalatigheid of gebrek aan normale zorg.

7. Indien sprake is van schade die is veroorzaakt door (mede)schuld van een derde partij dan is de Klant respectievelijk Gebruiker verplicht om de contactgegevens van deze derde partij en een ingevuld en (bij voorkeur door beide partijen voor akkoord) ondertekend Europees Schadeformulier in te leveren bij Drop. Wanneer er geen contactgegevens van de derde partij worden overlegd zal de schade in rekening worden gebracht bij de Klant en/of de Gebruiker. De Klant en de Gebruiker zijn voorts verplicht alle redelijke instructies van Drop ter zake op te volgen, waaronder (maar niet beperkt tot) het verlenen van medewerking aan het doen van aangifte (door Drop) en het verstrekken van inlichtingen aan Drop en/of haar verzekeraar.
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.


Artikel 10. Vermissing, verlies en diefstal
1. Vermissing, verlies of diefstal van (onderdelen van) een e-step dienen door de Gebruiker per omgaande doch uiterlijk binnen 24 uur te worden gemeld bij Drop.

2. Bij vermissing, verlies en diefstal zijn de Klant en de Gebruiker verplicht alle redelijke instructies van Drop ter zake op te volgen, waaronder (maar niet beperkt tot) het verlenen van medewerking aan het doen van aangifte (door Drop) en het verstrekken van inlichtingen aan Drop en/of haar verzekeraar.

3. In geval van vermissing, diefstal of verlies van (onderdelen van) een e-step zijn de Klant en de Gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor de door Drop als gevolg daarvan geleden schade, tenzij de Klant respectievelijk de Gebruiker bewijst dat de vermissing, diefstal of het verlies niet aan haar te wijten is.
Artikel 11. Eigendom
1. De e-steps zijn en blijven te allen tijde eigendom van Drop. Bij het eindigen van een Overeenkomst zal de Klant de e-step(s) aan Drop retourneren/overhandigen. Het is de Klant niet toegestaan deze verplichting tot afgifte op te schorten.

2. De Dockings zijn en blijven eveneens te allen tijde eigendom van Drop. Indien het ter waarborging van deze eigendomsrechten van Drop nodig of wenselijk is dat (een) zakelijk(e) recht(en) - zoals, maar niet beperkt tot, een opstalrecht en/of een erfdienstbaarheid - wordt gevestigd dient de Klant op eerste verzoek van Drop daaraan medewerking te verlenen. Over de kosten van vestiging van dergelijke rechten zullen tussen Drop en de Klant in voorkomend geval nadere afspraken worden gemaakt. Indien de hiervoor bedoelde medewerking niet (omgaand) wordt verleend dan wel de eigendomsrechten van Drop anderszins niet gewaarborgd zijn, kan Drop niet worden verplicht om (een) Docking(s) te installeren.

Artikel 12. Prijzen
1. Alle door Drop vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

2. Drop is gerechtigd de prijzen per 1 januari van ieder jaar aan te passen. Indien Drop daartoe overgaat zal zij de Klant daarvan ten minste vier weken voordat de aanpassing ingaat op de hoogte stellen.

3. Drop is daarnaast gerechtigd de prijzen aan te passen als er sprake is van omstandigheden die een aanzienlijke kostenverhoging tot gevolg hebben, waarmee Drop bij het tot stand komen van de Overeenkomst geen rekening behoefde houden en die redelijkerwijs niet aan Drop kunnen worden toegerekend.

4. Indien de Klant een consument is en de verhoging als bedoeld in lid 2 en 3 plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van een Overeenkomst, is de consument bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.


Artikel 14. Overmacht
1. De Klant die via de Drop App gebruik maakt van e-steps, kan via de Drop App een gebruikstegoed aankopen waarmee de e-steps kunnen worden gehuurd. De Klant is zelf verantwoordelijk voor voldoende gebruikstegoed. Indien een Klant geen gebruikstegoed (meer) heeft is het niet (langer) mogelijk van een e-step gebruik te maken.

2. De door de Klant te betalen prijs in geval van gebruik via de Drop App bestaat uit een vaste vergoeding voor het ontgrendelen van de e-step in een Docking, en vervolgens uit een vergoeding per minuut voor de duur van het gebruik. Indien de Klant de e-step tijdelijk niet gebruikt kan de e-step via de Drop App op slot worden gezet. Zo lang de e-step op slot staat wordt een (gereduceerd) pauzetarief in rekening gebracht, tot een maximum van 4 uur. Na deze 4 uur geldt weer het gebruikelijke tarief. De exacte vergoedingen zijn terug te vinden op de website van Drop en in de Drop App. Via het persoonlijk account van de Klant in de Drop App is tevens een overzicht terug te vinden van het Gebruik en de verschuldigde tarieven door de Klant.

3. In alle gevallen waarin een Klant geen gebruik maakt van de Drop App maar een andere Overeenkomst met Drop heeft gesloten vindt facturering plaats aan de hand van door Drop aan de Klant toe te zenden facturen.

4. Betaling van de factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek, korting, opschorting of verrekening in Nederlandse valuta te geschieden op een door Drop aan te wijzen bankrekening. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de betreffende rekening.

5. Bij niet-tijdige betaling (daaronder begrepen betaling van enige termijn) is de Klant van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag, volgende op het verstrijken van de betalingstermijn, is de Klant, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist een rentevergoeding van 1,5% per maand, gedeelte van de maand daaronder begrepen, over het openstaande bedrag verschuldigd.

6. Indien de Klant in verzuim is, komen na schriftelijke ingebrekestelling door de Klant voorts te zijnen laste alle schaden en kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, op de invordering vallende. Onder de gerechtelijke kosten zijn begrepen de kosten van rechtskundige bijstand. De buitengerechtelijke incassokosten worden hierbij vastgesteld op 15% van de openstaande hoofdsom met een minimum van € 500,00. Indien de Klant een consument is worden de buitengerechtelijke kosten bepaald aan de hand van artikel 6:96 lid 2 sub c BW en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten.

7. Drop is te allen tijde gerechtigd van de Klant betaling vooraf of genoegzame zekerheid voor het nakomen van diens verplichtingen te verlangen. Indien de Klant niet terstond aan een daartoe strekkend verzoek van Drop voldoet en/of de factuur niet tijdig heeft betaald, is Drop gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten c.q. te beëindigen.


Artikel 14. Overmacht
1. Drop is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van buiten komende oorzaak, alsmede elke omstandigheid, waarmee Drop bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of blijvend redelijkerwijs niet van Drop kan worden verlangd, welke in redelijkheid niet voor rekening en risico van Drop behoort te komen. Onder meer (maar niet beperkt tot) gelden als overmacht: oorlog, oorlogsgevaar, oproer,
molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en/of uitvoerbelemmeringen, pandemieën, gebreken in de aan Drop geleverde materialen en/of van overheidswege getroffen maatregelen, een en ander zowel in de bedrijfsvoering van Drop als in de bedrijfsvoering van derden waarvan Drop voor haar eigen bedrijfsvoering afhankelijk is, vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers van Drop, vervoersmoeilijkheden, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Drop, alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen.

2. In geval van overmacht is Drop gerechtigd haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de inhoud van de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering mogelijk blijft, zulks ter keuze van Drop en zonder dat Drop tot enige boete of schadevergoeding aan de Klant gehouden zal zijn.

Artikel 15. Aansprakelijkheid Drop
1. Het gebruik van de e-steps is volledig op eigen risico.

2. De aansprakelijk van Drop is, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid,
beperkt tot directe schade. Drop is in geen geval gehouden tot vergoeding van indirecte schade en/of gevolgschade.

3. Drop is voorts in geen geval gehouden tot vergoeding van schade die de Klant kan verhalen
op zijn/haar schadeverzekeraar of waarvoor de Klant anderszins een vergoeding of uitkering
heeft gekregen.

4. Drop is niet aansprakelijk voor schade indien er sprake is van eigen schuld, verwijtbaar
handelen, roekeloosheid, opzettelijk handelen of andere gedragingen of nalatig handelen aan de zijde van de Klant, waaronder in ieder geval wordt begrepen handelen van de Klant in strijd met de wet, Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, in het bijzonder artikel 9 lid 6.

5. De Klant is verplicht om de lokale wet- en regelgeving te controleren met betrekking tot hoe en waar dit product gebruikt mag worden. Drop is in geen geval gehouden tot vergoeding van enige schade indien de producten in strijd met de geldende wet- en regelgeving worden gebruikt.

6. Indien Drop met inachtneming van het vorenstaande gehouden is tot betaling van een schadevergoeding, zal deze schadevergoeding nooit hoger zijn dan het schadebedrag dat de verzekeraar van Drop daadwerkelijk uitkeert, vermeerderd met het eigen risico.

7. In het geval – om welke reden dan ook – de verzekering van Drop niet mocht uitkeren, zal de aansprakelijkheid van Drop beperkt zijn tot ten hoogste het door Drop aan de betreffende Klant gefactureerde bedrag gedurende de zes maanden voorafgaande aan de maand waarin het geschil is ontstaan.

8. Indien de Klant of de Gebruiker een consument betreft, geldt de vorenstaande beperking van aansprakelijkheid voor zover zulks wettelijk is toegestaan. Drop zal in geen geval gehouden zijn meer en/of andere schade te vergoeden dan de schade die zij op grond van de wet verplicht is te vergoeden.
Artikel 16. Opzegging
1. De Klant die via de Drop App gebruik maakt van e-steps, kan de Overeenkomst op ieder gewenst moment beëindigen door het gebruik van de Drop App te staken en zijn registratie te verwijderen. Een eventueel op het moment van beëindiging nog resterend gebruikstegoed zal door Drop worden terugbetaald aan de Klant, na een door de Klant gedane aanvraag daartoe via info@drop-mobility.com.

2. Een Overeenkomst die tot stand komt na een Offerte heeft, in afwijking van het vorenstaande, de looptijd zoals in die Overeenkomst is gedefinieerd. Indien deze Overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, kan deze nadat ten minste één jaar is verstreken tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden. Indien deze Overeenkomst is aangegaan of verlengd voor onbepaalde tijd, kan deze door ieder van partijen steeds worden
opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden. 3. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 17. Ontbinding
1. Als een van de partijen een verplichting uit deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet (tijdig) nakomt, is de andere partijgerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, nadat zij de wederpartij schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij aan de wederpartij een redelijke termijn van ten minste 14 dagen heeft gegeven om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

2. Drop heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan Klant, indien:
In geval van faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van de Klant, dan wel een aanvraag daartoe;
de Klant onder curatele wordt gesteld of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt;
indien op enig vermogensbestanddeel van de Klant door derden executoriaal beslag wordt gelegd;
indien op enig vermogensbestanddeel van de Klant door derden conservatoir beslag wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na de dag van beslaglegging is opgeheven of vernietigd;
de Klant anderszins het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is;
bij overtreding van enige bepaling van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden, dan wel indien Drop goede gronden heeft te vrezen dat de Klant in de nakoming van diens verplichtingen uit de Overeenkomst zal tekortschieten of Drop in haar verhaalsmogelijkheden zal worden benadeeld;
de Klant opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan Drop.

3. In geval van tussentijdse ontbinding van een Overeenkomst door een buitengerechtelijke
verklaring van Drop als in lid 1 of lid 2 van dit artikel bedoeld, heeft Drop in ieder geval, onverminderd de aanspraken van Drop op dan al verschenen maar onbetaald gebleven betalingsverplichtingen van de Klant, aanspraak op een schadevergoeding ter grootte van het bedrag van alle resterende betalingstermijnen (van de huurprijs en alle verdere periodieke betalingsverplichtingen) die bij normale uitvoering van de tussen partijen gesloten Overeenkomst zouden zijn verschenen.

Artikel 18. Overige bepalingen
1. De eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van (een deel van) de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden onverlet. In plaats van het nietige of vernietigde deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

2. Drop is te allen tijden gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Drop zal de Klant tijdig op de hoogte brengen van wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. De Klant die een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf is, heeft de bevoegdheid om bij een wijziging of aanvulling van de Algemene Voorwaarden de Overeenkomst te ontbinden indien de Klant niet akkoord gaat met deze voorwaarden. De Klant dient alsdan binnen twee weken nadat hij door Drop op de hoogte is gesteld van de voorgenomen wijziging of aanvulling aan Drop te berichten dat hij overgaat tot ontbinding.
Artikel 19. Privacy
1. Drop respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat alle persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt, anders dan strikt noodzakelijk voor het verwerken van bestellingen, betalingen en verzendingen.

2. Aan de hand van deze verwerking kan Drop de overeenkomst uitvoeren, de garantieverplichtingen nakomen, optimale service bieden, de Klant voorzien van product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerkingen ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door de Klant aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Artikel 20. Geschillen
1. Op alle overeenkomsten die Drop sluit is het Nederlandse recht van toepassing.

2. Alle geschillen, die tussen Drop en de Klant ontstaan, worden in eerste aanleg beslecht door
de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Nederland, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen zou verzetten.

Contactgegevens
Drop Mobility B.V. B.V.
A Nijverheidsweg 9B, 5061 KK Oisterwijk, Nederland T (085) 0470 560 E info@dropmobility.nl
© 2023 - Drop Mobility B.V.
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram